Brief van Ondernemend Maas en Waal over samenwerking gemeenten Wijchen, Druten en West Maas en Waal

Ingezonden

Aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen,
Aan het college van de gemeente West Maas en Waal.
Aan het college van de gemeente Druten.

Betreft: samenwerking gemeenten Wijchen – Druten- West Maas en Waal.

Druten, 21 september 2016.


Geachte burgemeester en wethouders,

Bij de brief van 9 juni 2016 heeft het bestuur van Ondernemend Maas en Waal (OMW) haar zorgen uitgesproken over het niet deelnemen van de gemeente West Maas en Waal aan de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Wijchen en Druten per 1 januari 2018.

In een gesprek met het college van burgemeester en wethouders van West Maas en Waal op 23 juni en burgemeester en wethouder van de gemeente Druten op 5 september 2016 is hierover uitvoerig van gedachten gewisseld.

De reden van samenwerking tussen de gemeenten Wijchen en Druten is, dat de regio gebaat is bij krachtige gemeenten en dat versterking en verbinding noodzakelijk is.
Dit is ondermeer ook verwoord in het rapport "Sterk bestuur in Gelderland "van 2015.

Een krachtige economie met bloeiende bedrijven begint in de gemeente, maar houdt daar niet op.

Het bestuur van Ondernemend Maas en Waal blijft bij haar standpunt dat aansluiting van de gemeente West Maas en Waal bij de ambtelijke samenwerking van Druten en Wijchen veruit de beste keuze is op dit moment. Een signaal naar bedrijfsleven en bevolking dat recht doet aan de gemeenschappelijke belangen van de Maas en Waler

Succesvol samenwerken komt naar de mening van het bestuur van OMW nog beter tot zijn recht met uniform werkende lokale overheden.

Het is te betreuren dat in het Land van Maas en Waal zowel de regio Rivierenland als de regio Nijmegen diensten en adviezen verleent aan de ondernemers en hun inwoners.

Hiervan ondervinden de ondernemers hinder van en komt een eenduidig en krachtig economisch beleid zeker niet ten goede.

Binnenkort wordt een voorstel in de gemeenteraad van de gemeente West Maas en Waal behandeld om een bedrag van € 3,00 per inwoner ( ruim € 54.000,00) beschikbaar te stellen voor het versterken van het economisch klimaat in de regio Rivierenland.

OMW zou graag zien dat dit bedrag ten goede komt aan het versterken van het economisch klimaat in onze regio, het Land van Maas en Waal.
Intensieve samenwerking en versterken van het economisch klimaat is cruciaal voor de leefbaarheid en verdienkracht in het Land van Maas en Waal.
Niet alleen tussen gemeenten onderling, maar juist ook met het bedrijfsleven.

OMW wil graag intensief samenwerken met de gemeenten Wijchen, Druten en West Maas en Waal om het ondernemersklimaat te versterken.

Niet alleen aandacht voor typisch ondernemersonderwerpen zoals aanbesteding, lokale lasten en regelgeving maar ook voor maatschappelijke thema's als verduurzaming, maar ook mensen met een arbeidsbeperking en vluchtelingen aan het werk helpen.

OMW gelooft heilig in de kracht van samenwerking, voor ons bijna een vanzelfsprekendheid.

In vele opzichten profiteren onze bedrijven van de samenwerking en van elkaars nabijheid.
Daarvan profiteert het Land van Maas en Waal en hun inwoners.

Dit succesvol samenwerken komt naar de mening van OMW nog beter van de grond met steun van de gemeenten Wijchen, Druten en West Maas en Waal.

Samenwerking tussen gemeenten en ondernemers moet niet vrijblijvend blijven en daar valt nog een wereld te winnen.

Ondernemend Maas en Waal wil dit graag bevorderen met als doel een kansrijker en economisch sterk Land van Maas en Waal.

OMW biedt de gemeentebesturen van Wijchen, West Maas en Waal en Druten aan om gezamenlijk "een Maas en Waalse economische agenda" op te stellen.

Onderwerpen die op deze agenda geplaatst kunnen worden zijn ondermeer:
• Samenwerking verbeteren tussen Regionaal Bureau Toerisme KAN en Rivierenland.
• Profilering Land van Maas en Waal.
• Onderwijs en ondernemers.
• Detailhandelsvisie: Met de drie gemeenten afspraken maken over detailontwikkelingen ( wij niet, jullie ook niet, is onwenselijk)
• Omgevingswet 2019: Belangrijke wet voor de ruimtelijke invulling van de leef- woon- en werkomgeving.
• Afstemming betreffende het leerlingenvervoer.
• APV: bijvoorbeeld op gebied van reclameventvergunningen, evenementen, verlichten van regels voor bijvoorbeeld winkelgebieden ( modezaak die een glas wijn wil verkopen).
• Experimenten in het kader van de crisis- en herstelwet.
• Ontwikkelprogramma Steengoed Benutten van de Provincie Gelderland.
• Aanbestedingsbeleid.
• 1 loket voor alle (startende) ondernemers uit het Land van Maas en Waal. Mogelijke aansluiting bij het Ondernemers Diensten Centrum in Druten.
• Afstemming regionaal Werkbedrijf Nijmegen en Werkzaak Rivierenland.
• Afstemming regionale Omgevingsdienst Nijmegen en Rivierenland.
• Inbreng onderwerp gemeente Wijchen.
• Inbreng onderwerp gemeente Druten.
• Inbreng onderwerp gemeente West Maas en Waal.

Ondernemend Maas en Waal is van mening dat het opstellen en uitvoeren van "de Maas en Waalse economische agenda" het best tot zijn recht komt indien dit plaatsvindt vanuit een gezamenlijke economische visie van de gemeenten Wijchen, West Maas en Waal en Druten, ondersteund vanuit een gezamenlijke ambtelijke organisatie.

Het bestuur van Ondernemend Maas en Waal ziet graag een uitnodiging voor een gesprek met de gemeentebesturen van Wijchen, West Maas en Waal en Druten tegemoet om gezamenlijk vorm en inhoud aan de economische agenda te kunnen geven.


Met een ondernemende groet,
Het bestuur van Ondernemend Maas en Waal.

André van den Hurk, Ondernemers Vereniging Druten.
Martin Hommersom, Business Club Maas en Waal
Hans Voshol, ondernemersvereniging Gouden Ham
Rob Ansen, ondernemersvereniging Verrassend Leeuwen
Petra Smits, ondernemersvereniging Dreumel.

Cc:
Gemeente Wijchen: college van burgemeester en wethouders
Gemeente Druten: college van burgemeester en wethouders
Provincie Gelderland Arnhem: economische zaken.