Logo demaasenwaler.nl

Provincie brengt financiële positie van Druten en Wijchen in kaart

Financiën geen obstakel voor een eventuele fusie

DRUTEN/WIJCHEN - In opdracht van de colleges van Druten en Wijchen heeft de provincie Gelderland een financiële scan uitgevoerd. Deze laat zien dat beide gemeenten financieel gezond zijn. Er zijn weliswaar verschillen tussen beide gemeenten, maar deze staan een eventuele fusie niet in de weg.De scan geeft informatie over de financiële stand van zaken van beide gemeenten en de financiële effecten van een eventuele fusie tussen Druten en Wijchen. De informatie is bedoeld voor de gemeenteraden. Onlangs hebben de colleges zich positief uitgesproken over een bestuurlijke fusie. De besluitvorming hierover ligt bij de gemeenteraden. Zij beraden zich of het wenselijk is om een nadere verkenning naar een fusie te doen. Bij die afweging zijn diverse factoren van belang, waaronder de financiën.

De financiële mogelijkheden van een nieuwe gefuseerde gemeente worden vooral bepaald door de financiële positie van de ‘oude’ gemeenten. De scan van de provincie laat zien dat zowel Druten als Wijchen financieel gezond zijn. Dat concludeert de provincie op basis van de laatst vastgestelde begroting. Hoewel alle gemeenten op dit moment een terugloop in hun financiële mogelijkheden zien, kennen Druten en Wijchen geen onoverkomelijke problemen. Na een samenvoeging van beide begrotingen ontstaan cijfers die positief afsteken tegen het Gelders gemiddelde.

De hoogte van de gemeentelijke belastingen in Druten en Wijchen ligt dicht bij elkaar. Na een eventuele samenvoeging zullen deze tarieven niet veel veranderen. Dat betekent dat de inwoners na een fusie ongeveer dezelfde belasting betalen als ervoor. De financiële gevolgen van een fusie worden vooral beïnvloed door de keuzes van een nieuwe gemeenteraad.

Bij een fusie krijgen gemeenten een eenmalig bedrag van het rijk om de kosten van de samenvoeging te betalen. Dit bedrag is vrij besteedbaar en in het geval van Druten en Wijchen ruim voldoende. Dit komt omdat veel kosten al zijn gemaakt bij de oprichting van de Werkorganisatie Druten Wijchen. De algemene uitkering die gemeenten krijgen uit het gemeentefonds is bij een gefuseerde gemeente lager dan het bedrag dat de afzonderlijke gemeenten samen ontvangen. Daar staat tegenover dat de bestuurskosten lager worden, omdat er in plaats van twee nog maar één gemeenteraad en één college zullen zijn.Hoewel er veel overeenkomsten zijn, kennen Druten en Wijchen hun eigen werkwijzen en financiële uitgangspunten. Bij een samenvoeging worden de verschillende methodes in elkaar geschoven.

Meer berichten