Begroting 2021 Waterschap Rivierenland
Logo demaasenwaler.nl

Begroting 2021 Waterschap Rivierenland

  Zakelijk

MAAS EN WAAL - Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op vrijdag 27 november de begroting 2021 definitief vastgesteld.

In de begroting staat wat het waterschap in 2021 wil uitgeven om aan haar taken te kunnen voldoen en welke inkomsten er zijn. Voor huishoudens stijgen de waterschapslasten in 2021 met circa 1 euro per maand. Met de opbrengst van de waterschapsbelasting voert het waterschap een aantal vitale taken uit om het rivierengebied veilig en leefbaar te houden. Zij zorgt onder andere voor veilige dijken, voldoende en schoon grond- en oppervlaktewater en de zuivering van afvalwater.

Voor een huishouden nemen de waterschapslasten in 2021 toe met 3,2 procent ten opzichte van 2020. De stijging is naast de prijs- en loonontwikkeling een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die Waterschap Rivierenland neemt ter bescherming tegen overstromingen en het zorgen voor voldoende en schoon water in het rivierengebied en de toegroei naar een kostendekkende belastingopbrengst.

In het gebied van Waterschap Rivierenland betaalt een gemiddeld gezin met een huurwoning in 2021 aan waterschapslasten in totaal 284 euro. Dit is circa 9 euro meer dan in 2020. Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde 250.000 euro) betaalt in 2021 in totaal 392 euro. Dit is circa 12 euro meer dan in 2020.

Ook de komende jaren staat het waterschap voor grote opgaven, zoals dijkversterking, het toekomstbestendig inrichten van het watersysteem, het werken aan schoon en gezond water en het bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Dit doen we niet alleen, maar zoveel mogelijk samen met andere partijen.

De ambities en maatregelen voor de komende jaren worden momenteel uitgewerkt in een waterbeheerprogramma 2022-2027. Dit plan zal in 2021 ter inzage worden gelegd.

Meer berichten