Logo demaasenwaler.nl
Foto: Diana de Leur
ingezonden

Onderzoek luchtverontreiniging Weurt

  Politiek

College van BenW gemeente Beuningen

Winssen, 16 november 2021

Onderwerp: onderzoek Luchtverontreiniging Weurt

Geacht college,

Een aantal fracties heeft vragen gesteld over de luchtverontreiniging als gevolg van uitstoot door verschillende bedrijven op TPN West in Nijmegen. Er is raadsbreed ongerustheid, mede omdat ons voortdurend berichten bereiken over nieuwe stoffen die soms al gedurende vele jaren in de lucht terecht zijn gekomen.

Al met al is het beeld ontstaan dat de luchtverontreiniging in de afgelopen jaren ernstig tot zeer ernstig is geweest. Daar komt bij:

a. Het gegeven, dat de luchtkwaliteit mede wordt bepaald door uitstoot van scheepvaart op de rivier, waarbij het niet alleen gaat om uitlaatgassen maar ook om het zogenaamde “ontgassen” van schepen en;

b. Dat aan de zuidzijde van Weurt een afvalcentrale en rioolwaterzuivering zijn gevestigd en;

c. Dat iets verderop een drukke snelweg en verkeersknooppunt liggen.

Complicerend in het hele verhaal is, dat niemand schijnt te weten welke stoffen in de lucht terechtkomen, hoeveel uitgestoten wordt en gedurende welke tijd dit aan de orde was. Bovendien weet niemand wat de hoeveelheid stoffen bij elkaar opgeteld eigenlijk oplevert aan gevaar voor de volksgezondheid. Ten slotte kan daardoor ook niet worden bepaald welke risico’s inwoners van Beuningen (Weurt) en Nijmegen lopen als gevolg de gecumuleerde uitstoot in het gebied.

De gemeente Nijmegen doet nu een onderzoek naar de stoffen die door verschillende bedrijven via de schoorsteen worden uitgestoten. De gemeente Beuningen werkt mee aan het plaatsen van meetpunten voor de luchtkwaliteit. Er is ambtelijke en bestuurlijke afstemming maar een integrale aanpak lijkt niet aan de orde. Dit is begrijpelijk in verband met gescheiden bestuurlijke en juridische verantwoordelijkheden. Maar met erkenning daarvan moet een meer integrale benadering toch te bereiken zijn.

Dit alles overziende wordt het tijd om met elkaar het gesprek te voeren over het instellen van een breed onderzoek waarin de gecumuleerde mogelijke gezondheidseffecten van de uitgestoten stoffen worden vastgesteld én waarin aan de andere kant een beeld wordt geschetst van de gezondheid over langere termijn van de populatie in en rondom het industriegebied TPN (Weurt in het bijzonder). De bevolking heeft er immers recht op om te weten waaraan zij gedurende langere tijd is blootgesteld en wat de mogelijke effecten daarvan op de gezondheid kunnen zijn (geweest). De colleges en gemeenteraden van beide gemeenten moeten informatie hebben, zodat zij weten welke stappen zij verder moeten zetten.

Graag verneem ik hoe u hierover denkt.

Eric van Ewijk

Fractievoorzitter Beuningen Nu & Morgen

PS.BN&M is zich bewust van de mogelijke impact van een dergelijk onderzoek. Medio jaren negentig is een bevolkingsonderzoek verricht door de GGD op grond van vermeende hogere kankerincidentie bij inwoners van Weurt. Dit heeft veel stof doen opwaaien. De conclusie was, dat een geconstateerde licht hogere incidentie bij mannen onmogelijk specifiek kon worden toegeschreven aan luchtvervuiling door enkele bedrijven maar net zo goed het gevolg kon zijn van werkomstandigheden en/of leefstijl. Het onderzoek is later zelf onderwerp van onderzoek geweest (gepubliceerd in het Tijdschrift voor Geneeskunde). Dat heeft enkele inzichten opgeleverd over onderzoeksmethodiek. Inmiddels zijn we 25 jaar verder en zonder enige twijfel hebben we meer kennis en mogelijkheden om mogelijke relaties tussen gezondheid en vervuilingsbronnen te kunnen onderzoeken en beschrijven.

Meer berichten