Ingezonden: FD West Maas en Waal inzake standpunt Duurzame Energie

Politiek

Beneden-Leeuwen 17 februari 2020 - Recentelijk hebben de leden van de FD West Maas en Waal gedebatteerd over het partijstandpunt over duurzame elektriciteitsopwekking. In 2017 schreef de FD in haar verkiezingsprogramma “We zijn geen voorstander van beeldbepalende windmolens of nieuwe grote zonnevelden in het open komgebied” En “We gaan voor zonnepanelen op daken en dergelijken”. Veel leden van de partij voelden deze standpunten als minder passend bij de huidige situatie.

De roep om herziening van het standpunt werd luider en het partijbestuur creëerde ruimte voor debat. De uitkomst heeft geleid tot een nieuw, beter bij de actualiteit aansluitend standpunt. Sinds 2017 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding zijn geweest voor het debat wat nu is gevoerd. Ten eerste: Met het sluiten van het Klimaatakkoord is de Klimaatwet aangenomen. Op landelijk niveau is vastgesteld dat er in 2030 vijf kolencentrales gesloten moeten worden. De stroom die daarmee wordt opgewekt, 35 miljard kWh oftewel de stroom voor zo’n 12 miljoen huishoudens, moet dan uit zonnevelden en wind op land gaan komen. Die opgave is neergelegd bij 30 energieregio’s. De gemeente West Maas en Waal is daarbij ingedeeld bij de regio Rivierenland en zal samen met de andere zeven gemeenten van Rivierenland, haar aandeel stroom uit zonnevelden en wind op land moeten gaan leveren. De uiteindelijke invulling voor onze gemeente wordt in maart 2021 definitief vastgesteld. Momenteel zijn alle 30 regio’s druk bezig om in juni hun eerste voorstellen landelijk in te brengen. Ten tweede: Ook de samenleving ziet in toenemende mate dat er concrete stappen moeten worden gezet om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Onze levensstijl en welvaart is voor een belangrijk deel gebaseerd op energie. Energie die vooral afkomstig is van fossiele brandstoffen, olie en gas dus. We gebruiken ze voor de opwekking van stroom, voor onze verwarming en voor ons vervoer.

In 2050 zullen we (nagenoeg) geen fossiele bandstoffen meer gebruiken en zal de CO2-uitstoot drastisch gereduceerd zijn. Het gebruik van elektrische energie zal richting 2050 alleen maar toenemen. We gaan elektrisch verwarmen en koken, we gaan elektrisch rijden ook de verdere digitalisering zal steeds meer stroom gaan vragen. Duurzame elektriciteitsopwekking zal een enorme omvang gaan krijgen. Iedereen zal daarin een bijdrage moeten gaan leveren. Ook FD West Maas en Waal wil daarin haar verantwoordelijkheid nemen. Ten derde: Tenslotte zien we ook een andere houding van onze inwoners ten aanzien van duurzame energieopwekking lokaal. Steeds meer huizen worden voorzien van zonnepanelen en bewoners zien daarvan direct de voordelen.

Ook de weerstand tegen windmolens neemt af. Ze worden gewoner in het omgevingsbeeld, zeker als ze op de juiste plaatsen worden gezet en ze dragen bovendien bij aan de lokale onafhankelijkheid, de lokale economie en aan de leefbaarheid. Steeds meer mensen storen zich minder aan het omgevingsbeeld en zien de voordelen van lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit. Deze drie overwegingen (1) onze bijdrage is veel concreter geworden, (2) behoud van een leefbaar klimaat vereist actie en (3) de voordelen van lokale duurzame elektriciteit worden meer en meer gezien en ervaren, hebben geleid tot een nieuw partijstandpunt over duurzame elektriciteits¬ opwekking: Als FD West Maas en Waal nemen we onze verantwoordelijkheid op het vlak van duurzame elektriciteitsopwekking welke past binnen onze gemeente en onze gemeentelijke visie. We zullen passende initiatieven / projecten faciliteren.

Daarvan is sprake als: 1. Projecten passen binnen ons ruimtelijk beleidsplan. 2. Projecten moeten aansluiten bij de omgevingsvisie die in 2020 door de gemeente wordt opgesteld en vastgesteld. 3. Elk project moet voorzien in tegemoetkomingen voor grondeigenaar, omwonenden en inwoners van de gemeente (pacht, compensatie ongemak resp. leefbaarheidsbijdrage). 4. In elk project moeten inwoners van onze gemeente mogelijkheden hebben om daarin te investeren. 5. Elke nieuwe technologie voor duurzame elektriciteitsopwekking zal daarbij ruimte krijgen, waarbij op dit moment wind en zon het meest haalbaar zijn. 6. Elk plan moet het opruimen van installaties, wanneer ze uit bedrijf gaan, in de kosten mee calculeren. (“na 20-25 jaar”) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arno van Kruijsbergen, voorzitter Federatie Dorpslijsten West Maas en Waal.