Logo demaasenwaler.nl

Vragen over de ontstane onduidelijkheid betreffende Wilgenland in Deest

  Politiek

DEEST - Sociaal Maas en Waal afdeling Druten heeft aan het college van B&W vragen gesteld over de ontstane onduidelijkheid betreffende Wilgenland in Deest. Zie hierna.

Onderwerp: Wilgenland Deest

Vragen:

Het college is bekend met de problemen in het Wilgenland te Deest, dit blijkt onder meer ook uit een citaat uit 'De Gelderlander' van 26 augustus 2019 van wethouder Springveld waarin hij zegt op de hoogte te zijn van de problemen in het Wilgenland. We hoeven daarom het probleem niet meer te schetsen. Wij hebben over deze kwestie een aantal vragen aan het college.

  1. Welke afspraken zijn er door het college in het verleden gemaakt met de woningcorporatie over het Wilgenland? Zo daarvan verslagen zijn gemaakt zouden wij deze graag ter inzage krijgen.
  2. Zo er al afspraken zijn gemaakt waren dat dan 'harde' afspraken die zijn vastgelegd of waren de afspraken geen echte afspraken, maar meer een uitwisseling van ideeën? Ook als daarvan een verslag is gemaakt zouden wij deze graag ter inzage krijgen.
  3. Is de woningcorporatie belemmerd in de voortgang van hun plannen omdat de gemeente niet tijdig duidelijkheid heeft kunnen verschaffen over de toekomstige mogelijkheden over de verwarming van de woningen in Deest als de woningen van het gas gaan?
  4. Is er inmiddels al een onderzoek opgestart naar de mogelijkheden van het benutten van restwarmte vanuit de steen- en pannenfabriek in Deest zoals aangekondigd in de Routekaart Energieneutraal Druten in oktober 2018 ?
  5. Dorpsvernieuwing in wijken die dreigen te verpauperen moeten een hoge prioriteit zijn van het college en raad. De lokale overheid is immers de hoeder van het algemeen belang voor de de woon- en leefsituatie van hun inwoners. De situatie in het Wilgenland in Deest dreigt qua leefbaarheid en woongenot door de bodem te zakken. Wij nemen aan dat het college dit kan onderschrijven. Mocht het college een andere opvatting zijn toegedaan dan horen wij dat ook graag. Mocht het college deze opvatting echter delen dan willen wij graag op de hoogte worden gebracht over welke initiatieven het college heeft ondernomen om samen met de woningcorporatie te komen tot een succesvolle dorpsvernieuwing in het Wilgenland.
  6. Was het college op de hoogte dat de woningcorporatie de betrokken bewoners in het Wilgenland een brief zou sturen over het uitstel van renovatie tot juli 2020? Is hierover met het college vooraf overleg geweest?
  7. In het artikel in De Gelderlander 26 augustus komt er een bewoonster uit het Wilgenland aan het woord die wijst op de toewijzingen van sociale huurwoningen die via Entree verlopen en waardoor dorpsbewoners geen voorrang krijgen. Bij de toewijzing van sociale huurwoningen die via Entree verlopen wordt naar urgentie gekeken en aangezien hun doelgroep bestaat uit mensen die aangewezen zijn op sociale huurwoningen is dat ook een goede zaak. Ook Deestenaren die urgent een woning nodig hebben, hebben dan kans op een woning in een ander dorp waarmee men dan echt uit de problemen komt. Wel moet misschien nog eens goed naar de criteria worden gekeken waarbij na de meest urgente gevallen bijvoorbeeld ook de eigen inwoners voorgang krijgen.
  8. Gezien de noodzakelijke dorpsvernieuwing en om een verdere verpaupering van het Wilgenland een halt toe te roepen en in relatie daarmee ook de energietransitie te kunnen realiseren, lijkt het ons meer dan gewenst dat het college een leidende rol in dit proces neemt. Natuurlijk moet daar de buurt bij betrokken worden, maar het college en de woningcorporatie moeten gezamenlijk het initiatief nemen om een heldere weg uit te stippelen naar de renovatie van de woningen en de energievoorziening van deze woningen. Is het college bereid deze rol op zich te nemen?
Meer berichten