Logo demaasenwaler.nl

Ingezonden brief Welzijn Druten

  Ingezonden

Naar aanleiding van het schokkende rapport Evaluatie voorbereiding fusie Wijchen-Druten dat is opgesteld door onderzoeksbureau Necker van Naem op verzoek van de Wijchens gemeenteraad, willen wij als Welzijn Druten mededelen dat wij verbijsterd zijn over de uitkomsten en bevindingen in dit rapport. De evaluatie is weliswaar in de eerste plaats gericht op de gemeente Wijchen, maar overduidelijk is dat het rapport vrijwel één-op-één betrekking heeft op de gang van zaken rond de fusie in Druten.

Welzijn Druten heeft al sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 regelmatig aangegeven dat het fusieproces in achterkamertjes werd geregeld, dat de bevolking van Druten volkomen buitenspel stond en dat het openlijk debat in de raadszaal over een eventuele fusie werd vermeden. Pogingen van Welzijn Druten om de voorgenomen fusie met Wijchen aan de orde te stellen, werden door alle andere partijen stelselmatig genegeerd. Het rapport zoals dat nu voor ons ligt, bevestigt onze vermoedens en uitspraken. Het enige wat we mis hadden was dat het niet ging om achterkamertjes van het gemeentehuis, maar om het verblijf van een Drutense wethouder dat op een blokhut zou lijken.

Uit het genoemde rapport blijkt dat er in de periode zomer 2019 - december 2019 informele gesprekken zijn geweest op collegeniveau over een bestuurlijke fusie. Daarbij waren wethouders, alsmede vertegenwoordigers van de coalitiepartijen aanwezig.

Ondanks dat er bij deze gesprekken zeer belangrijke onderwerpen de revue zijn gepasseerd en er een strategie is ontwikkeld, zijn Welzijn Druten maar ook andere partijen niet geraadpleegd of geïnformeerd. Voor ons staat het vast dat dit maar één reden had: Welzijn Druten was zeer kritisch op het hele fusieproces en een verklaard tegenstander van een fusie met (alleen) de gemeente Wijchen. Nog belangrijker is uiteraard dat de inwoners van Druten en Wijchen volstrekt buitenspel gezet werden. Alsof men voorzag, dat deze weleens de fusie zouden kunnen blokkeren.

Tijdens de zogeheten blokhutgesprekken in 2020 hebben de aanwezigen een scenario geschreven dat ze na januari 2020 hebben uitgevoerd. In sneltreinvaart werd toen de voorgenomen fusie op de rails gezet. In januari 2023 moest de klus geklaard zijn.

Het is, opnieuw, verbijsterend dat betrokken burgemeesters, wethouders en raadsleden daarbij alle eventuele kritiek, met name van Welzijn Druten, probeerden te pareren met onvolledige en soms volstrekt onjuiste informatie. Glashard werd beweerd dat er nog niets besloten of besproken was over de naam van de nieuwe gemeente. Die zou pas later aan de orde komen. Uit het evaluatierapport blijkt dat in de blokhutgesprekken al was afgesproken dat de fusiegemeente de naam Wijchen zou krijgen en dat het bestuurscentrum in Wijchen zou komen te liggen.

Welzijn Druten kan het alleen maar toejuichen dat, mede door de activiteiten van onze partij, de inwoners van Druten zich niet hebben laten bedotten door al dit gekonkel en de hele fusie naar de prullenbak hebben verwezen.

De hele gang van zaken is een sprekend voorbeeld van een verfoeide bestuurscultuur waar nu ook landelijk zo veel over te doen is. Wij willen die niet in Druten. Wij roepen dan ook zowel de regerende partijen als betrokken wethouders op in het openbaar hun excuses aan te bieden en hun verantwoordelijkheid te nemen.

Datzelfde geldt voor beide interim-burgemeesters. Zij waren immers aangesteld om het hele fusieproces op gepaste wijze te begeleiden en tot een goed einde te brengen. Zij hebben hun taak schromelijk verwaarloosd.

Ingezonden door: H.M. Aslan, Fractievoorzitter Welzijn Druten, en C.M. Koppers, Voorzitter bestuur Welzijn Druten.

Meer berichten