Logo demaasenwaler.nl

Brief over RTG van Sociaal Maas en Waal aan gemeenteraad

  Ingezonden

DRUTEN - Naar aanleiding van de behandeling in het RTG van haar initiatiefvoorstel heeft Sociaal Maas en Waal afdeling Druten onderstaande brief verstuurd.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Druten

Druten,12 april 2019                                                        

Geachte voorzitter,

In het RTG van 11 april jongstleden hebben de leden van het RTG besloten dat het initiatiefraadsvoorstel van Sociaal Maas en Waal niet behandelrijp zou zijn en derhalve niet op de raadsagenda zal worden geplaatst.

Procedureel zijn hier nog wel enkele opmerkingen over te maken. In het reglement van orde lezen we de volgende bepalingen:

Artikel 41 Initiatiefvoorstel

1. Raadsleden dienen initiatiefvoorstellen schriftelijk in bij de voorzitter.

2. Het voorstel wordt op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering geplaatst, tenzij de schriftelijke oproep hiervoor reeds is verzonden. In dit laatste geval wordt het voorstel op de agenda van de daarop volgende vergadering geplaatst.

3. De behandeling van het voorstel vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende voorstellen en onderwerpen zijn behandeld, tenzij de raad oordeelt dat:

a. het voorstel met het oog op de orde van de vergadering tezamen met een ander geagendeerd voorstel of onderwerp dient te worden behandeld;

b. het voorstel eerst dient te worden behandeld in een rondetafelgesprek of raadsavond;

c. voor advies naar het college of de burgemeester dient te worden gezonden. In dit geval bepaalt de raad in welke vergadering het voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

In lid 2 zien we dat de voorzitter van de raad het voorstel op de agenda van de raad moet plaatsen, daar gaat de raad of het RTG niet over, maar uitsluitend de voorzitter.

Dit is geheel in overeenstemming met artikel 147a van de Gemeentewet:

Artikel 147a 1 Een lid van de raad kan een voorstel voor een verordening of een ander voorstel ter behandeling in de raad indienen.2 De raad regelt op welke wijze een voorstel voor een verordening wordt ingediend en behandeld.3 De raad regelt op welke wijze en onder welke voorwaarden een ander voorstel wordt ingediend en behandeld.4 De raad neemt geen besluit over een voorstel dan nadat het college in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van de raad te brengen.

Ons initiatiefvoorstel is geheel volgens de Gemeentewet en het reglement van orde ingediend. Het college heeft een advies gegeven. Er is zelfs voor gekozen om ook de mogelijkheid te bieden technische vragen te stellen in het RTG. De griffie is in deze procedure geraadpleegd.

Artikel 51 Taken

1. De rondetafelgesprekken hebben de volgende taken:

a. te bepalen of een raadsvoorstel:

- rijp is voor behandeling in de raadsvergadering

- terug moet komen in een volgend rondetafelgesprek

- terug moet naar het college om het behandelrijp te maken;

Aangezien de voorzitter de wettelijke verplichting heeft een initiatiefraadsvoorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen, kunnen de leden van het RTG niet treden in deze wettelijke bevoegdheid van de voorzitter van de raad. Dit gebeurde nu in het RTG wel.

Artikel 71 Advies

1. Wanneer de voorzitter vaststelt dat een onderwerp of raadsvoorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging.

2. Nadat de beraadslaging is gesloten brengen de raadsleden in het rondetafelgesprek een advies uit als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onder a. en b.

3. Voor het uitbrengen van een advies als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onder b. geldt dat één lid van het rondetafelgesprek kan bepalen of een raadsvoorstel een debatstuk wordt.

4. Voor het uitbrengen van een advies als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onder a. is de volstrekte meerderheid vereist.

In lid 2 is vastgelegd dat het de raadsleden zijn die bepalen of een stuk rijp is voor behandeling in de raad. In het RTG van 11 april 2019 hebben wij waargenomen dat bij de vraag of het initiatiefraadsvoorstel behandelingsrijp zou zijn, ook enkele burgerleden fanatiek vonden dat dit niet zo was. Op grond van de reacties heeft de voorzitter van het RTG besloten dat het voorstel niet op de agenda van de raadsagenda wordt geplaatst.

Dit druist in tegen de eigen verordening en tegen de gemeentewet en zijn dus besluiten die wettig gezien nietig zijn en derhalve door iedere bestuursrechter naar de prullenbak worden verwezen.

Wij zijn er echter niet op uit om de voorzitter van het RTG hiervoor alleen verantwoordelijk te maken. Ook de fracties in de raad hebben zich niet aan deze eigen regels gehouden. Wij kunnen ons dat voorstellen omdat een initiatiefraadsvoorstel geen dagelijkse kost is en de raadsleden daarmee onvoldoende bekend waren. Maar dat laat onverlet dat de gemeentewet en de eigen verordeningen niet zijn nageleefd en daarmee in strijd zijn met de wet en eigen regelgeving en dus nietig zijn.

Wij hebben in het RTG te kennen gegeven ons initiatiefraadsvoorstel niet te laten afserveren, maar het in stand te houden en daar hebben wij ook goede redenen voor.

Op de eerste plaats omdat ons dat rechtens toekomt. Wij hebben, evenals de andere raadsleden, gewoon dat recht waar we gebruik van maken

Op de tweede plaats zijn ons veel vragen gesteld waarbij het feitelijk niet mogelijk was om daar binnen de door ons toegestane 10 minuten schorsing antwoorden op te formuleren. Dit was des te schrijnender omdat door geen enkele fractie gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om schriftelijke vragen te formuleren. Wij hebben daar enkele dagdelen voor vrij gehouden om schriftelijke antwoorden te formuleren, maar geen enkele fractie heeft ook maar één schriftelijke vraag gesteld. De heer Worm van Kernachtig Druten maakte het helemaal bont. De voorzitter greep niet in toen hij een lang betoog begon met geen enkele technische vraag. Een betoog met als doelstelling het voorstel niet op de agenda van de raad te krijgen.

Natuurlijk lukte dat omdat over dit punt buiten de vergadering om al overeenstemming werd bereikt tussen de coalitiepartners. Het karakter van het RTG bij ons initiatiefvoorstel was in het geheel niet technisch meer, maar had het karakter van een raadsvergadering die werd voorgezeten door een lid van de coalitie die dit karakter ook niet temperde of corrigeerde.

Op de derde plaats verbaasde het ons dat onze positieve reactie op het advies van het college werd afgedaan met de conclusie dat er geen raadsbesluit meer hoefde te volgen. Dat is een onderschatting van hetgeen wij aan voorstellen hebben gedaan.

Door de heer Arts van de fractie van Kernachtig Druten is in de vorige raadsvergadering bij de rechten van de raad nog gevraagd naar de voortgang van de van de beleidsvoornemens en uitvoering van de plannen van de nota Energieneutraal Druten. Het antwoord van de verantwoordelijke wethouder van onze raad was dat er nog niet zoveel (lees niets) was gebeurd omdat er nog geen programmamanager was benoemd, maar nu die onlangs aangetrokken was, zouden de zaken worden opgepakt.

Wij hebben bij onze voorbereiding natuurlijk ook gesproken met de betreffende ambtenaren van onze werkorganisatie Druten/Wijchen en daaruit is ons ook gebleken dat het wachten was op de programmamanager. Maar ons bleek ook dat deze ambtenaren gedreven waren om er echt werk van te maken om de energietransitie tot een succes te maken.

Op de vierde plaats somt het college een groot aantal punten op waar men mee bezig is. Dat stemt ons tot tevredenheid, maar naast het feit dat men contacten heeft en verzoeken heeft binnen gekregen, zijn er echter nog maar weinig concrete aanzetten. Dat kan ook niet, de energietransitie heeft tot op heden binnen het college geen enkele prioriteit gekregen.

De urgentie van deze transitie wordt door maar weinig raadsleden onderschreven omdat de impact van de klimaatverandering niet wordt gezien.

Wij voelen die urgentie wel en daarom verzoeken wij u op basis van artikel 147a, lid 1 van de Gemeentewet ons initiatiefvoorstel te agenderen in de eerstvolgende raadsvergadering.

Wij willen graag met u en de griffie in gesprek over de gevolgde en te volgen procedure in deze.

Met vriendelijke groeten,

Dini Uitdehaag

Ton Ebben

i.a.a. College van B&W

         Leden van de gemeenteraad

         Pers

Meer berichten