Logo demaasenwaler.nl
<p>De Maas, een levende rivier.</p>

De Maas, een levende rivier.

(Foto: J. van Houdt)

Instemming voorlopig ontwerp Meanderende Maas

REGIO - Het voorlopig ontwerp voor de maatregelen in projectgebied Meanderende Maas is gereed en heeft de instemming van de bestuurders van de tien betrokken organisaties. Met de maatregelen voor de dijkversterking in combinatie met rivierverruiming zijn vanaf 2025 de 270.000 bewoners, vele bedrijven en kostbare infrastructuur tot aan Oss en Den Bosch beschermd tegen hoogwater en wordt het gebied mooier en economisch sterker. Projectorganisatie Meanderende Maas gaat samen met de aannemer het voorlopig ontwerp tot in detail uitwerken tot het definitief ontwerp.

Op 17 en 20 mei vinden digitale informatiebijeenkomsten plaats om de maatregelen toe te lichten. De maatregelen zijn vooraf te bekijken in de interactieve kaart op www.meanderendemaas.nl

Van voorkeursalternatief tot voorlopig ontwerp
Project Meanderende Maas bevindt zich in de fase van de planuitwerking. Maatregelen uit het voorkeursalternatief van december 2019 zijn verder uitgewerkt. Er heeft afstemming plaatsgevonden met partnerorganisaties, direct belanghebbenden (individueel en in gebiedssessies), leden werkplaats en klankbord. Het voorlopig ontwerp voor de dijk is tijdens digitale dijktafels besproken met bewoners en eigenaren van gronden aan de dijk. De projectorganisatie en de aannemer betrekken de ingebrachte aandachtspunten vanuit de omgeving in de vervolguitwerkingen. We blijven daarom in gesprek met direct betrokkenen, zoals bijvoorbeeld in Ravenstein en Appeltern.

Er zijn twee wijzigingen ten opzichte van het voorkeursalternatief, te weten de maatregel bij Appeltern en de uitbreiding van het projectgebied met de kernen van Ossekamp en De Waarden.

Appeltern
Bij het uitwerken van de maatregelen uit het voorkeursalternatief is goed gekeken naar de effecten op de rivier, de beste inpassing van de maatregelen in de omgeving en de kosten.

Vanwege het extra water dat vanwege de doorsteek bij Appeltern bij de veerstoep in Maasbommel de Maas instroomt, ontstaat er een aanzienlijke dwarsstroming op de rivier. Dat is onacceptabel voor de scheepvaart. Uit nadere berekeningen blijkt ook dat de doorsteek zelf maar beperkt bijdraagt aan de waterstandsdaling en de aanleg van de brug voor de Nood Zuid (N329) duurder uitvalt. Ook bleek dat we met een verlaging van het maaiveld in de Lelyzone bij Megen een gelijke waterstandsdaling bereiken tegen veel lagere kosten. De maatregel is daarmee vervallen.
In het voorlopig ontwerp verlagen we bij Appeltern wel het maaiveld naar + 5.40 meter NAP en maken we de ingang van de oude meander herkenbaar met erop een struinpad.
De initiatiefnemer van SF Beton werkt aan een plan voor de herontwikkeling van het terrein van de betoncentrale aan de dijk bij Appeltern. Hierin is op de plaats van de beoogde maaiveldverlaging een instroomopening voorzien naar de huidige kleine plas bij de betoncentrale.

Ruim voordat de projectbesluiten en vergunningen voor Meanderende Maas in procedure gaan, kan de keuze worden gemaakt om de drempel te laten vervallen ten faveure van de opening, zoals voorgesteld door SF-beton. Op dat moment moet zeker zijn dat het plan van initiatiefnemer SF Beton doorgaat (vergunbaar en haalbaar). Meanderende Maas en initiatiefnemer SF Beton zijn hierover met elkaar in overleg. Daarnaast onderzoekt SF Beton, samen met de gemeente West Maas en Waal, maatregelen om blauwalg in de Gouden Ham aan te pakken.

Vervolg
Volgens planning zijn medio 2022 het definitief ontwerp, alle ontwerp besluiten en vergunningen en de milieueffectrapportage gereed voor de terinzagelegging en de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Op basis daarvan kan in het najaar van 2022 de definitieve besluitvorming plaatsvinden. Medio 2023 start naar verwachting de uitvoering. Eind 2025 is de dijk versterkt en voldoet dan aan de nieuwe veiligheidsnormen. De afronding van alle werkzaamheden is voorzien in 2028.

Met de maatregelen uit het voorlopig ontwerp realiseert Meanderende Maas een 26 km veilige dijk die goed past in het karakteristieke Maaslandschap van Ravenstein tot de sluis bij Lith. Met behoud van de bebouwing en karakteristieke bomen op de dijk bij de dorpen. De Gelderse dijk is veilig.

De Maas krijgt meer ruimte zowel aan Gelderse als Brabantse zijde waarmee we de waterstand bij hoogwater verlagen. De rivierverruiming maakt het mogelijk ruim 600 ha natuur toe te voegen voor een groot aaneengesloten natuurgebied, een riviernatuurpark langs de Maas met rivier- en moeraslandschap. Goed voor de kwaliteit van het water, flora en fauna. Maar ook goed voor de aantrekkelijkheid van het landschap, voor recreatie en toerisme, de economische ontwikkeling en de woon- en leefomgeving. De rivierverruiming levert ook grond op voor de versterking van de dijk, waardoor er sprake is van een duurzame uitvoering. Tegelijk met de werkzaamheden voor de rivierverruiming wordt de in- en uitvaart van de haven van Oss verbeterd. Grote schepen kunnen zo makkelijker de haven van Oss bereiken. Goed voor de veiligheid op het water en de economie.

Tien organisaties voor één plan Meanderende Maas
De betrokken partijen zijn: het waterschap Aa en Maas (trekker van het project), waterschap Rivierenland, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de gemeenten Oss, West Maas en Waal, Wijchen, Natuurmonumenten, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en RWS.

Project Meanderende Maas, Ravenstein – Lith, valt onder zowel het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) als het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), Kader Richtlijn Water, de Programmatische Aanpak Grote Wateren en het Deltaprogramma Maas. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Meer berichten