Logo demaasenwaler.nl
<p>Beregening tijdens droogte.</p>

Beregening tijdens droogte.

(Foto: Waterschap Rivierenland)

Agrarisch geluid van ZLTO Maas en Waal

Water vasthouden om gevolgen klimaatverandering op te vangen

MAAS EN WAAL - Al eeuwen zijn waterschappen bezig geweest om in ons rivierengebied overtollig water af te voeren. Dat was hun hoofdactiviteit. Ze zorgden voor goede afwatering van de laaggelegen polders, veilige dijken en een eerlijke verdeling van het water over het gebied. Daar komt ook een nieuwe uitdaging bij: die van water vásthouden. Want al lijkt het met twee grote rivieren in je gebied moeilijk voorstelbaar, ook tussen Maas en Waal dreigt een watertekort. Waterschap Rivierenland wil dit met een evenwichtig watersysteem en goed beleid voorkomen.

Mathieu Gremmen, lid van de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie en loco-dijkgraaf van Waterschap Rivierenland, is er meer dan ooit mee bezig. ‘We werken aan een goede balans tussen water aan- en afvoer. Er moet altijd voldoende schoon water zijn. Met sluizen, stuwen en gemalen zorgen we voor een waterpeil dat past bij wat nodig is in het rivierengebied. We houden daarbij rekening met de belangen van inwoners, landbouw, bedrijven, recreatie en natuur. De klimaatverandering leert ons vooral één ding: niet alles kan meer in de toekomst. Zuinig zijn op water is een belangrijke opdracht voor iedereen. Want ook tussen twee grote rivieren, in het Land van Maas en Waal, dreigt een tekort aan water. In tijden van droogte en lage waterstanden in de rivieren is het beheersen van de waterstand en het grondwaterpeil steeds moeilijker. Daarom richten we ons met ons regionaal uitvoeringsprogramma ook op het vasthouden van water. Daarvoor doen we allerlei aanpassingen, zoals vergroening van de woonomgeving. Het is zoeken naar de juiste landbouw op de goede plek. Verder moeten we allemaal zuinig omgaan met het beschikbare water.’

Organische stof in de grond
‘Water langer vasthouden kan op veel manieren. Landbouwgrond waar veel organische stoffen inzitten, houdt water en voedingsstoffen langer vast en geeft het gelijkmatig af aan gewassen en bomen. Zo worden water en nutriënten beter benut. In de land -en tuinbouw kunnen we op zoek gaan naar gewassen die minder water nodig hebben, en moeten we bewuster omgaan met beregenen. Want schoon en voldoende water op het goede moment, is vooral voor de landbouw van groot belang. Druppelbevloeiing is verstandiger dan beregenen, waarbij veel water verdampt. Het probleem en de oplossingen zijn breed. Maar er liggen met deze aanpak ook kansen voor vergroening en biodiversiteit. Het kan een boost zijn voor een gezonde en prettige leefomgeving in een mooi landschap, waar recreatie en toerisme bij gebaat zijn.’

De zeven gemeenten in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal hebben in 2017 samen met Waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland besloten om een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) op te stellen. Aanleiding hiervoor was de gezamenlijke stresstest uit 2016/2017 waarbij de belangrijkste kwetsbaarheden voor klimaatverandering in kaart waren gebracht. Tegelijk met kansen om hier iets aan te doen. Water vasthouden is daar een belangrijk onderdeel van.

Door Jeannette van Rossum

Meer berichten