Plannen pand Romijnders in Horssen
Logo demaasenwaler.nl

Plannen pand Romijnders in Horssen

HORSSEN - Aan de Rijdt 65 in Horssen ligt de bedrijfslocatie van het voormalige installatiebedrijf Romijnders. In 2014 en 2015 zijn er initiatieven ingediend voor de herontwikkeling van de locatie.

Uitgangspunt is de verandering van bedrijfspand naar woonlocatie. Daarnaast wordt voorgesteld om aan de zijde van De Bogerd twee kavels voor vrijstaande woningen of een twee-onder-een-kapwoning te realiseren. Uiteraard is voor dit alles een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. En dat moet de gemeenteraad accorderen.

Bestemmingsplan

Er was door initiatiefnemers een bestemmingsplan opgesteld. Dat heeft geruime tijd ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan nu dus aan de gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd.

Overeenstemming

B&W stelt dat wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening. Het blijkt dat het plan voldoet en ruimtelijk acceptabel is. De ontwikkeling is in overeenstemming met wetgeving op het gebied van onder andere geluidhinder, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit en externe veiligheid. Verder is aangetoond dat er geen sprake is van verstoring van archeologische waarden of van de leefomgeving van planten en dieren.

Het plan is in overeenstemming met de provinciale omgevingsvisie en omgevingsverordening, maat en schaal van de bebouwing zijn passend in de omgeving, en parkeerbehoefte is geregeld conform de gemeentelijke beleidsnota.

Beroep

Er is nog wel beroep mogelijk tegen het bestemmingsplan. Maar omdat er vooraf geen zienswijzen zijn ingediend mogen slechts degenen die niet in staat zijn geweest om dat te doen, nu nog beroep aantekenen.

Door Piet Zeeuwen

Meer berichten