Logo demaasenwaler.nl

Bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer aangescherpt

WIJCHEN - Eind oktober beslist de gemeenteraad van Wijchen over het globale bestemmingsplan voor het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Het plan dat het college aan de raad voorlegt, is op een aantal punten gewijzigd en aangescherpt. De wijzigingen zijn met name gebaseerd op de zienswijzen die zijn ingediend.

Het college ontving ruim 650 zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan voor Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Alle zienswijzen zijn geanalyseerd en afgewogen. Mede op basis daarvan stelt men de raad voor om het globale bestemmingsplan op een aantal punten aan te scherpen.

Wethouder Geert Gerrits: "Uit het aantal zienswijzen blijkt de grote betrokkenheid van de inwoners van Wijchen bij dit gebied. Daar zijn wij blij mee, want we willen uiteindelijk het beste plan voor álle Wijchenaren. Het afwegen van zienswijzen gebeurt heel zorgvuldig. Daarbij willen we recht doen aan de verschillende behoeften van Wijchenaren ten aanzien van rust en groen enerzijds, en ontmoeten en bereikbaarheid anderzijds. Met de nu voorgestelde wijzigingen, verwachten we een groot deel van de zorgen weg te nemen."
 

Meeroever

 • In het bestemmingsplan krijgt de Meeroever 'groen' als hoofdbestemming. Het gebied aan de oever waar eventueel wel gebouwd mag worden, hebben we afgebakend en meer dan gehalveerd tot maximaal 200 m2. Dat betekent dat er bijvoorbeeld geen bebouwing komt voor de woonappartementen op de Oostflank.
 • Wat in elk geval niet op de oever is toegestaan: parkeerplaatsen, woningen, een hotel. Ook nachtelijke openstelling is niet toegestaan.
 • We beschermen de beverburcht aan de Meeroever, door bij eventuele bouw voldoende afstand te houden.
 • Het 'Rondje Wijchens Meer' blijft behouden, zonder oversteken van de Meerdreef, zodat wandelaars daarvan kunnen blijven genieten.
 • Het bestemmingsplan biedt ruimte voor maximaal twee gebouwen van één bouwlaag aan de Meeroever. Met als bestemming 'lichte horeca', zoals een theehuis of paviljoen. Het is overigens op dit moment nog niet bekend of marktpartijen een plan maken voor bebouwing.
   

Overige aanpassingen

 • De mogelijkheid om het gebied rondom het vredesmonument te bebouwen is teruggebracht van 100% naar maximaal 40%. Als het vredesmonument niet op de huidige plek kan blijven staan, krijgt het een passende nieuwe plek in Wijchen.
 • We ontvingen ook zienswijzen over verkeer en bereikbaarheid. De bereikbaarheid van de winkels is nu specifieker opgenomen in het bestemmingsplan.
 • In het nieuwe bestemmingsplan zijn de maximale bouwhoogten preciezer omschreven. Per plek in het projectgebied is op de bestemmingsplankaart aangegeven hoe hoog er mag worden gebouwd.
   

Mijlpaal
Wethouder Gerrits noemt de vaststelling van het bestemmingplan een belangrijke mijlpaal voor het project: "Wat hier nu ligt is het resultaat van intensief praten met en luisteren naar onze inwoners, ondernemers en andere partijen. Wat mij betreft is het project Tussen Kasteel en Wijchen Meer geslaagd als heel veel Wijchenaren blij zijn met het uiteindelijke plan. Iedereen 100 procent tevreden stellen zal echter nooit lukken."
 

Hoe ziet de besluitvorming eruit?
De gemeenteraad beslist op 31 oktober over het globale bestemmingsplan voor Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Voorafgaand is er een informatieavond op dinsdag 24 september, een inspraakavond voor inwoners op dinsdag 1 oktober en een commissievergadering op maandag 7 oktober. Deze drie avonden worden gehouden in Het Mozaïek om iedere belangstellende goed te kunnen ontvangen.

Kijk voor meer informatie op www.wijchen.nl/tkwm

Meer berichten