Logo demaasenwaler.nl

Update casus Festim Lato

DRUTEN - Het college van Druten heeft schriftelijk antwoord gegeven op de raadsvragen die Dorpslijst Afferden op 2 augustus heeft gesteld over de activiteiten van Festim Lato in Afferden. Hierna staan de reactie en antwoorden van het college.

Antwoord:

Algemeen

Gelet op de casus gaan wij ervan uit dat Dorpslijst Afferden de woning aan de Kerkdam bedoeld en niet Kweldam.

Context

Vooruitlopend op de antwoorden op de vragen willen wij u graag als volgt informeren.

Wij hebben er begrip voor dat de berichtgeving in De Telegraaf leidt tot onrust en dat u daarover vragen heeft. Wij hadden dezelfde zorgen toen in 2016 en 2017 bij de politie en burgemeester Van Riswijk diverse signalen binnenkwamen over activiteiten rondom deze persoon en woning. Deze signalen gingen o.a. over het vlagvertoon en de aanwezigheid van enkele personen in militaire kleding. Het beeldmateriaal dat door de media wordt weergegeven stamt ook uit deze periode.

Vanuit de portefeuille openbare orde en veiligheid zijn deze signalen nader onderzocht en is contact gelegd met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Wij hebben onderzocht of er sprake was van overtredingen die onder de bevoegdheid van de gemeente vallen. In de loop van 2017 ontstond het vermoeden dat de woning op onjuiste wijze werd gebruikt door slaapverblijf te bieden aan meerdere personen. In afstemming met het RIEC en daarbij aangesloten partners is besloten om in februari 2018 vanuit gemeentelijk toezicht een controle uit te voeren naar brandveiligheid en strijdig gebruik van het bestemmingsplan.

Tegen geconstateerde overtredingen is direct handhavend opgetreden, met als doel te waarborgen dat de woning niet voor andere doeleinden werd gebruikt dan voor bewoning. Wij hebben hier actief toezicht op gehouden en wij hebben geen informatie verkregen waaruit blijkt dat de woning vanaf dat moment nog oneigenlijk werd gebruikt.

Het beeld dat naar voren komt in De Telegraaf is dat de gemeente alles wist en niets deed. Dat er een militair trainingskamp was en continue zwaar bewapende militairen rondliepen. Dat beeld klopt niet. In de antwoorden gaan wij hier verder op in.

Antwoorden:

1. Heeft de gemeente Druten na inschakelen van het RIEC Oost Nederland ooit actief navraag gedaan naar de vorderingen van het onderzoek door RIEC Oost Nederland en /of RIEC Den Haag?

Nadat medio 2018 de zaak in onze gemeente tot rust was gekomen en er geen plaatselijke activiteiten meer waren is het RIEC Den Haag het centrale informatie knooppunt geworden. Sindsdien is er contact gehouden met het RIEC om te informeren of er nog bijzonderheden waren waar wij als gemeente alert op moesten zijn. Dit was niet het geval.

2. Heeft de gemeente Druten na de controle op het bestemmingsplan 'wonen' en de her ingebruikname van de woning actief gecontroleerd rond of in de woning?

Na de controle in februari 2018 is de woning enkele maanden gesloten geweest. Daarna heeft zowel de gemeente als de politie toezicht gehouden op de woning. In september 2018 hebben wij wederom geconstateerd dat er naast dhr. Lato een andere persoon woonde. Deze persoon betrof één van de mensen die eerder op onze aanzegging was verhuisd. Wij hebben daarop direct een last onder dwangsom
Indienen en beantwoording raadsvragen opgelegd met als doel deze overtreding te beëindigen. Deze last is nog altijd van kracht, omdat hij ook aan de eigenaar van de woning is opgelegd. De eigenaar is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op zijn woning en er ervoor verantwoordelijk dat deze in overeenstemming met de regels wordt gebruikt. Dit betekent dat wij ook nu nog actief toezicht blijven houden op het in de toekomst juist gebruiken van de woning.

3. Wordt de woning momenteel verhuurd?

De eigenaar van de woning had een huurcontract met dhr. Lato in persoon. Met het overlijden van dhr. Lato is dit contract ontbonden. De eigenaar van de woning heeft aangegeven, dat hij de woning klaar gaat maken om weer te verhuren.

4. Waar zijn de Kosovaarse militairen, de leden van het leger in opbouw, de overige bewoners van de woning aan de Kweldam gebleven?

Bij ons is geen feitelijke informatie bekend dat er sprake was van een leger in opbouw, zoals de Telegraaf beweert, bestaande uit Kosovaarse militairen. De personen die in februari 2018 zijn aangetroffen waren van Albanese of Griekse afkomst en waren naar hun eigen zeggen aanwezig om te demonstreren in Den Haag. Deze personen verbleven slechts tijdelijk in de woning en hadden volgens eigen zeggen hun woonplaats in Albanië. Deze personen zijn destijds vertrokken en sindsdien niet meer binnen onze gemeentegrenzen gezien.

5. Waar zijn de wapens gebleven?

Bij ons is geen feitelijke informatie bekend dat er sprake was van automatische wapens in de woning, zoals de Telegraaf beweert. Door de politie zijn in december 2017 twee handvuurwapens aangetroffen en een nepwapen. Door de politie zijn aanhoudingen verricht en de wapens zijn in beslag genomen en vernietigd. Andere wapens zijn in deze woning nooit aangetroffen.

6. Is de burgemeester bereid om tijdens de eerste raadsvergadering na de het zomerreces de raad volledig bij te praten over de gebeurtenissen, de rol van de gemeente en de lessen die hier voor de toekomst geleerd zijn?

Uiteraard is de burgemeester daartoe bereid, indien dit na bovenstaande beantwoording van de vragen nog nodig is.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Mondkapje verplichten?Reageren!