Logo demaasenwaler.nl

Meicirculaire 2019: meevaller van 706.000 euro

DRUTEN - De doorrekening van de meicirculaire 2019 heeft gevolgen voor de Drutense begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2023. B&W gaat het voordeel van 706.000 euro via een aanvullende begrotingswijziging bij de perspectiefnota 2019 opnemen. De financiële effecten voor de opvolgende jaren worden verwerkt in de concept programmabegroting 2020-2023.

Na een doorrekening zijn er enkele eruit springende programmapunten:
Maatschappelijke begeleiding Statushouders: maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Via deze meicirculaire wordt hiervoor voor Druten afgerond 40.000 euro toegekend in 2019.
Verhoging taalniveau: versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige wet inburgering inburgeren. De toekenning voor Druten bedraagt afgerond 22.000 euro voor zowel 2019 als 2020.
Met ingang van januari 2020 treedt de Wet verplichte GGZ in werking. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Voor Druten is de bijdrage hiervoor 25.000 euro.
Extra middelen jeugdhulp: het kabinet heeft besloten extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget. Het betreft drie eenmalige bedragen in 2019 tot en met 2021. Voor Druten zijn deze eenmalige bedragen 448.000 euro voor 2019 en 332.000 euro in 2020 en 2021. Wethouder Michel Lepoutre hierover: 'Afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor de extra middelen voor jeugdhulp. Uiteraard is de compensatie goed nieuws. Helaas is deze niet structureel. Aanvullend onderzoek wordt verricht om te kunnen bepalen of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben.'

Door Piet Zeeuwen

Meer berichten