Logo demaasenwaler.nl
Foto: Museum Kasteel Wijchen

Wijchen verwacht tekort op begroting 2020

WIJCHEN - De Perspectiefnota van de gemeente Wijchen laat zien dat er in 2020 een tekort op de begroting kan ontstaan. Hoewel we 2018 met een positief saldo afsloten, zijn de verwachtingen voor de komende jaren minder positief. Op basis van de nieuwste informatie van het rijk over de hoogte van het gemeentefonds, ontstaat er mogelijk een begrotingstekort in 2020. We ontvangen nog steeds te weinig geld van het rijk om taken zoals Jeugdzorg en de Bijstand uit te voeren. Hierdoor zijn we genood-zaakt om extra geld uit de reserves te halen. Uit voorzorg gaat het college daarom de komende maanden op zoek naar mogelijkheden voor zowel kostenbesparingen als aanvullende inkomsten. Ook bezuinigingen worden niet uitgesloten

Wijchen is op dit moment een financieel gezonde gemeente met een hoog voorzieningsniveau en beperkte lasten. Uitgangspunt van het college is dat dat zo blijft. Vooruitblikkend op de meerjarenbegroting van 2020-2023 constateren we echter een aantal knelpunten om de begroting sluitend te krijgen. Daarvoor zoeken we samen een oplossing, zodat we Wijchen financieel gezond houden.

Tekorten in het sociaal domein
Uitgangspunt van het college is dat we nieuwe taken die op ons afkomen, uitvoeren binnen de middelen die we daarvoor van het rijk krijgen. Maar net als in veel andere gemeenten zien we ook in Wijchen een tekort op de jeugdzorg en de WMO. Samen met Rondom Wijchen werken we aan concrete maatregelen om in 2020 kosten te besparen. Vanaf 2021 willen we uitkomen met de door het rijk toegekende middelen. We houden de ontwikkelingen in Den Haag daaromtrent nauwlettend in de gaten, zodat we daar als gemeente zo goed als moge-lijk op kunnen anticiperen.

Verkenning nieuwe bronnen van inkomsten
In het coalitieakkoord "Iedereen doet mee", heeft het college haar ambities verwoord voor de periode 2018-2022. Het college wil de huidige koers vasthouden. Maar het tekort op de be-groting is een belemmering voor het ontwikkelen van nieuw beleid en nieuwe plannen. Ook verwachten we dat onze inkomsten uit bijvoorbeeld bouwgrond en Bijsterhuizen verder zullen teruglopen. Daarom zijn we in het najaar van 2018 al gestart met het inventariseren van mogelijkheden voor extra inkomsten. We kijken daarbij in eerste instantie naar inkomsten of besparingen met behoud van het huidige voorzieningenniveau. Het college legt het komende jaar een aantal voorstellen voor aan de raad.

Vooruitblik begrotingsproces
De perspectiefnota 2019 is de eerste stap in het begrotingsproces en wordt behandeld in de raad van 4 juli 2019. Deze stap wordt gevolgd door het opstellen van de Programmabegro-ting 2020-2023. De Programmabegroting wordt op 7 november 2019 vastgesteld.

Meer berichten