Logo demaasenwaler.nl
Foto: Landlust Appeltern bv

Opvolger Gouden Kans is impuls voor recreatie West Maas en Waal

APPELTERN - Landlust Appeltern en de familie van de Goor gaan samen met de gemeente West Maas en Waal de recreatie in het land van Maas en Waal een impuls geven. Na lange voorbereidingen ligt het bijgestelde bestemmingsplan nu ter inzage. Het eigentijdse, duurzame en avontuurlijk recreatieproject met "slechtweer voorzieningen" ligt in het 'entreegebied' tussen de Dijkgraaf de Leeuwweg en de Noord Zuid in Appeltern. Dit gebied is al in de jaren negentig door de gemeente en provincie Gelderland aangemerkt als recreatief ontwikkelgebied.

Dit nieuwe bestemmingsplan is de opvolger van het eerdere plan voor de Gouden Kans. Het grootste verschil
met dit eerdere plan is aanpassing van het plangebied waardoor het project verder van Appeltern komt te
liggen. Dit werd mogelijk door de samenwerking met het pluimveebedrijf van Van de Goor. Daarnaast is veel
meer ruimte voor natuur opgenomen. De nieuwe naam de Achtmorgen verwijst naar de historische naam van
het terrein. Een morgen is een oude oppervlaktemaat. Het was de tijd die een boer nodig had om een stuk
grond om te ploegen.

Plan in hoofdlijnen
Het gebied heeft een omvang van circa 19,5 hectare. Hiervan blijft 7 hectare bestaand water en groen in stand. Voor de extra landschappelijke inpassing, groen, natuurontwikkeling en waterpartijen is ongeveer 2,5 hectare voorzien. De overige 10 hectare zal worden ingevuld met dag- en verblijfsrecreatie. Het groen en water worden benut voor recreatief gebruik maar zijn ook bedoeld om bestaande natuurwaarden te waarborgen en te versterken. Zo liggen er bijvoorbeeld twee dassenburchten in het gebied. Samen met de stichting Das en Boom zijn er afspraken gemaakt om het leefgebied van de Dassen en de recreatie ontwikkeling goed op elkaar af te stemmen. Het gebied wordt ontsloten aan Dijkgraaf de Leeuwweg. Voor langzaam verkeer zal een pad worden aangelegd naar de Noord Zuid.

Recreatie
Het plan zal in fasen worden gerealiseerd. Dat zal zeker 5 jaar vergen. Er bestaan plannen voor een zwembad,
indoor-entertainment, parkwinkel annex supermarkt, een klimpark en voorzieningen voor binnen- en buiten
spelen. De verblijfsrecreatie is mede gericht op het huisvesten van grotere groepen. De accommodaties zijn
echter zo verdeeld dat kleinere groepen, gezinnen en individuen er, afhankelijk van de vraag, ook gebruik van
kunnen maken. Verblijven moeten onderscheidend en sfeervol worden. Ondersteunend aan de recreatie zijn
multifunctionele terreinen voor evenementen, sport en spel, parkeerterreinen en diverse vormen van horeca
(restaurants en cafés).

Duurzaam, eigentijds en met maatschappelijk draagvlak
Het doel is om een eigentijds, avontuurlijk en duurzaam park te maken. Een park dat past bij het Maas en
Waalse landschap, een meerwaarde heeft voor de Gouden Ham en de bewoners van omliggende dorpen. De
recreatievoorzieningen zijn belangrijk om tot verlenging van het toeristisch seizoen te komen zodat ook andere
ondernemers in en rond de Gouden Ham hun aanbod kunnen verbreden. Deze voorzieningen dragen ook bij
aan extra werkgelegenheid, het versterken van woonkwaliteit en de leefbaarheid van de dorpen. De bewoners
van de dorpen zullen verder weinig merken van het park. De afstand tot de dorpen is groot, de meeste
activiteiten vinden binnen plaats en de omliggende wegen zijn zo gedimensioneerd dat er voldoende ruimte
voor een beperkte verkeersgroei is.

Energiezuinig plan
De architectuur is innovatief, vernieuwend en gericht op een zeer laag energieverbruik. Onderzoek zal worden
opgestart naar integratie van zonnecellen en integratie van thermische energie uit de bodem en het water.

Goede inpassing in het landschap
Het recreatieproject wordt goed ingepast in het landschap. Natuurlijke materialen, grondwallen, waterpartijen,
rietlanden, transparante wanden en daken bepalen straks het beeld op het terrein. De randen bestaan uit
verbrede watergangen met natuuroevers, grond- en geluidwallen, dicht beplante lanen met wandel- en
fietspaden. Omdat het terrein vrij laag ligt en kan het in de winter erg drassig worden. Om dit op te vangen zal
het terrein opgehoogd worden en wordt een robuuste waterstructuur aangelegd. Hoewel het op dit moment
nog geen onderdeel is van het plan worden er verschillende mogelijkheden voor waterberging en waterzuivering
onderzocht.

Procedure
Dit nieuwe bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen ingediend worden.
Op woensdag 19 december tussen 17.00 en 19.00 uur is er een inloopavond in het gemeentehuis in Beneden-
Leeuwen. Na de periode van zienswijzen wordt door het college van B&W en de gemeenteraad een besluit
genomen. Dat zal waarschijnlijk aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden. Na het besluit van de raad zijn er voor de indieners nog procedures mogelijk bij de Raad van State.

Meer berichten