Logo demaasenwaler.nl
Foto: John van Gelder

Het burgerpanel spreekt zich uit: slechts tien procent inwoners ontevreden over omgekeerd inzamelen

MAAS EN WAAL - In de gemeenten Beuningen en Druten wordt sinds enige tijd het afval omgekeerd ingezameld. Het besluit van afvalverwerkers AVRI en DAR om ook binnen de gemeenten Wijchen en West Maas en Waal het afval omgekeerd te gaan inzamelen stuit op veel weerstand. Leden van het burgerpanel konden zich onlangs uitspreken over hun ervaringen en verwachtingen ten aanzien van de nieuwe inzamelmethode. De komende weken belichten we de resultaten van het onderzoek.

Uit cijfers van de onlangs gehouden enqûete blijkt dat 70 procent van de inwoners die het afval reeds omgekeerd inzamelen tevreden is over het principe. Een vijfde deel van de respondenten is neutraal. Tien procent is ontevreden of zeer ontevreden over de methode. Als grootste voordeel wordt gezien dat men een bijdrage levert aan het milieu. Een van de respondenten geeft aan: 'Het geeft voldoening om alles zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden, het is bijna een sport.'

Nadelen
De respondenten werd ook gevraagd wat zij als nadeel van omgekeerd inzamelen zien. Daarop geeft 35 procent aan geen nadelen te ervaren. Het overige deel van de respondenten ziet als grootste nadelen; het wegbrengen van de restafvalzakken naar de containers en het vervuild raken van afval doordat niet iedereen zich aan de voorschriften houdt. Ook wordt als kritiek genoemd dat restafval zakken lang niet altijd in de daarvoor bestemde containers blijken te worden gedeponeerd.
Navraag bij de gemeente Druten leert dat men op de hoogte is van deze problematiek. Samen met DAR werkt zij er hard aan om de omgeving van de containers schoon te houden. Soms gebeurt dat met hulp van winkeliers of omwonenden, die hiervoor een kleine tegenprestatie ontvangen. De gemeente probeert daarnaast te achterhalen welke inwoners hun zakken stelselmatig naast de containers plaatsen. Zij riskeren een boete.

Het wegbrengen van de restafvalzakken wordt met name als nadeel gezien omdat de zakken vaak per auto moeten worden weggebracht. Verschillende respondenten geven aan de zakken te zwaar te vinden om lopend of per fiets weg te brengen. De zakken zijn aan de andere kant vaak ook erg vies, waardoor de auto vervuild raakt. Daarbij is het wegbrengen van de restafvalzakken belastend voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Over de afstand tot de containers is men over het algemeen tevreden.
Gemiddeld brengen de respondenten eens per zes á acht weken een restafvalzak naar de container. Bijna een derde deel doet dat eens per twee maanden. Twintig procent brengt elke maand een zak restafval weg. In 65 procent van de gevallen heeft het omgekeerd inzamelen geleid tot minder restafval. Een enkeling geeft daarbij aan dat niet zozeer het omgekeerd inzamelen, maar eerder het scheiden van afval daar reden voor is.

Gescheiden inzameling luiers
De gemeente Druten geeft tot slot aan dat er momenteel onderzoek wordt gedaan naar het apart inzamelen van luierafval. Wanneer de gescheiden inzameling logistiek en financieel haalbaar blijkt, is de kans groot dat inwoners van Beuningen en Druten luier- en incontinentiemateriaal in de toekomst niet meer tot hun restafval hoeven rekenen.

Meer berichten