Verkiezingsbord Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2023
Verkiezingsbord Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2023 Foto: John van Gelder

Vijf lokale kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen aan het woord

Algemeen

MAAS EN WAAL - Op 15 maart mag u naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ook vanuit Maas en Waal doen er een aantal kandidaten mee. Ze staan niet allemaal op verkiesbare plaatsen, tenzij ze met voorkeursstemmen gekozen worden. Een vijftal kandidaten van VVD, BoerBurgerBeweging, de Partij voor de Dieren, de SP en het CDA beantwoorden onze vragen.

Patrick Huisman legde de kandidaten een aantal stellingen voor.

Bart Kuijer – Beuningen - Partij voor de Dieren – Nr. 2 

De provincie is nog steeds een vrij onbekende bestuurslaag, wat vindt jij voor jouw partij een belangrijk onderwerp voor de komende jaren in de Staten? 

‘De provincie heeft veel te zeggen over onderwerpen die nu erg in de belangstelling staan; de problematiek rond stikstof, klimaat, biodiversiteit en wonen. De veehouderij speelt bij al die thema’s een belangrijke rol, dus krimp van de veehouderij was én is voor de Partij voor de Dieren een erg belangrijk onderwerp. Het gaat ons daarbij niet alleen om het dierenleed, maar ook om de natuur. Wij hebben ver voor het ‘officiële’ begin van de stikstofcrisis al gewaarschuwd dat de uit de kluiten gewassen vee-industrie niet houdbaar is. We zien nu dat woningbouw wordt geremd door de overmatige stikstofuitstoot, waar de vee-industrie voor het grootste deel voor verantwoordelijk is. Hierom, en vanwege de voordelen voor onze volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur, en lucht-, water- en bodemkwaliteit, blijft de Partij voor de Dieren zich inzetten voor een omschakeling naar duurzame landbouw. Dat betekent een forse krimp van het aantal landbouwdieren, en meer natuur- en diervriendelijke akkerbouw. Minder dieren, meer boeren. Daarvan zijn al voorbeelden in de praktijk, ook in onze regio, dus het is mogelijk. Het is mede aan de provincie om deze omschakeling te stimuleren.’

Stikstof is een belangrijk thema in deze verkiezingscampagne, het land zit er bijna door op slot. Wat is de oplossing van jouw partij om het land weer open te krijgen? 

‘De veehouderij draagt voor het grootste deel bij aan de stikstofuitstoot. Technische lapmiddelen als luchtwassers en tovervloeren maken de beloofde uitstootreductie vaak niet waar, en zorgen voor nieuwe problemen, zoals stalbranden. We zijn het meest veedichte land ter wereld, en we zullen moeten inzien dat het niet houdbaar is om honderden miljoenen dieren in stallen te houden. Het is de hoogste tijd om dit bij de bron aan te pakken: een forse krimp van het aantal landbouwdieren en omschakeling naar meer plantaardige landbouw. Dat biedt toekomstperspectief voor boeren, en geeft weer ruimte voor natuur en de bouw van woningen.’

Eén van de onderwerpen zijn de veerponten die kampen met slechte financiering. Wat is volgens jou de oplossing? 

‘De veerponten horen bij het openbaar vervoer. Zonder veerponten zijn scholieren genoodzaakt ver om te fietsen en zullen werknemers sneller geneigd zijn de auto te pakken. Vanwege het klimaat en de natuur willen we juist sneller, toegankelijk en comfortabeler openbaar vervoer, en minder wegverkeer. Openbaar vervoer is een verantwoordelijkheid van de provincie, en de provincie moet die verantwoordelijkheid dus ook pakken om de veerponten te behouden. Daarbij moeten we ook zorgen dat de veren die nog op fossiele brandstof varen worden verduurzaamd.’

Stel je komt in die staten, welk onderwerp zet je meteen op de agenda? 

‘Misschien wel het belangrijkste onderwerp vind ik; intensieve landbouwboeren helpen omschakelen naar regionale, plantaardige en natuurvriendelijke landbouw. Dat is voor boeren een enorme kans op een duurzaam toekomstperspectief. Want door om te schakelen zijn boeren de oplossing voor het stikstofprobleem, in plaats van de oorzaak, en kunnen ze tóch blijven boeren. Maar een agrarisch bedrijf gooi je niet van de één op de andere dag om, en daar zie ik een belangrijke rol voor de provincie; niet alleen te stimuleren, maar ook steunen. Uiteindelijk is dat in het belang van de dieren, de natuur, het klimaat, onze gezondheid en de boeren zelf, dus het loont zeker om daar op in te zetten.’

Karin van de Heuvel – VVD – Nr. 9 

De provincie is nog steeds een vrij onbekende bestuurslaag, wat vindt jij voor jouw partij een belangrijk onderwerp voor de komende jaren in de Staten?

‘Voor de VVD zijn woningbouw, mobiliteit en veiligheid belangrijke onderwerpen. In Beuningen maak ik me hard voor woningbouw en dat zou ik me met alle gemeenten in het Land van Maas en Waal ook voor in willen zetten. We moeten ons niet inzetten op inbreiding, maar open staan voor extra woningbouw in de regio en eventueel kijken naar extra kernen. Er zijn voorbeelden genoeg waarbij we zien dat nieuwbouwwijken fijne gebieden worden waar mensen graag willen wonen. Voorzieningen en infrastructuur zijn een vereiste waarbij de provincie een belangrijke rol kan spelen.’

Stikstof is een belangrijk thema in deze verkiezingscampagne, het land zit er bijna door op slot. Wat is de oplossing van jouw partij om het land weer open te krijgen?

‘Het stikstofbeleid is erop gebrand dat er enkel vrijwillige uitkoop komt, we vooral door innovatie en samenwerking kijken hoe de uitstoot drastisch omlaag kan. We volgen het landelijke beleid (net als BBB) en willen op een innovatieve manier proberen de doelstellingen te halen.’

Eén van de onderwerpen zijn de veerponten die kampen met slechte financiering. Wat is volgens jou de oplossing?

‘De veerponten blijven een hekel punt maar zijn in het Land van Maas en Waal een belangrijke vorm van vervoer. Wat mij betreft moeten we een oplossing vinden waarbij de financiering bepaald wordt over de noodzaak van de veerpont.’

Stel je komt in die staten, welk onderwerp zet je meteen op de agenda?

‘Als ik in de Staten kom, staat wat mij betreft de veiligheid in de regio’s meteen op de agenda. Er moet vanuit de VRGZ meer geld beschikbaar komen voor de regio. Rondgang bij inwoners uit het land van Maas en Waal leert dat er behoefte is aan meer handhaving en blauw op straat. Daarnaast wordt mobiliteit het thema waar ik me hard voor wil maken. Met de huizenbouw en groei van inwoners in de regio is het belangrijk dat men zelf de keuze kan maken of men zich per fiets, ov of auto wil verplaatsen. Waar je in Gelderland ook woont, is het belangrijk dat je zelf kunt bepalen hoe je van A naar B kunt komen. Dit betekent niet dat we voor ‘lege’ bussen gaan maar wel naar een nieuwe vorm van ov. Tot slot, maar dan niet meteen op de agenda, indien je zelf mobiliteitsproblemen ervaart, moet het mogelijk zijn om op een veilige manier voorzieningen te bereiken. Als je met krukken loopt, of met een rollator, heb ik gemerkt dat opstapplekken voor het OV niet allemaal beperkingsvriendelijk zijn. Dit betekent met de vergrijzing dat op den duur veel inwoners problemen ervaren. Dit moet duurzaam aangepast en opgelost worden.’

Ans Mol – Wamel – BoerBurgerBeweging Nr. 39 

De provincie is nog steeds een vrij onbekende bestuurslaag, wat vindt jij voor jouw partij een belangrijk onderwerp voor de komende jaren in de staten? 

‘De rol van de provincie wordt steeds belangrijker. De Rijksoverheid vindt dat de provincie meer regie en toezicht moet houden op o.a. woningbouw en de toekomst van het platteland. Beide onderwerpen zijn zeer belangrijk voor BBB Gelderland. Voldoende woningbouw ook in de kleine kernen zodat starters ook in hun dorp kunnen blijven wonen. De landelijke woningmarkt bestaat niet. Elk gebied heeft zijn specifieke opgave en vraag naar woningen. Zelfs provinciaal kan er niet sprake zijn van 1 beleid. Maatwerk moet mogelijk blijven en daarom is het goed dat BBB kandidaten verspreidt door de gehele provincie heeft. De toekomst van het platteland (Gelders Programma Landelijk Gebied) is voor BBB natuurlijk een zeer belangrijk thema. De schaarse ruimte moet verdeeld worden waarbij alle belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen. BBB is van mening dat wij een zelfvoorzienend land moeten zijn. Voedselzekerheid is een basisbehoefte, we moeten niet afhankelijk worden van andere landen, we zien op dit moment wat de consequentie voor de prijs van groente is omdat er minder in kassen geteeld wordt. Dit is voor ons een belangrijk uitgangspunt voor de te maken keuze voor de verdeling van de ruimte in Gelderland. Eerst veiligheid (denk aan hoogwater bescherming), dan voedselzekerheid, wonen en werken en daarna natuur. Natuurlijk kunnen we sommige opgaves integraal benaderen en dat moet ook een uitdaging zijn. Maar keuzes maken is het belangrijkste.’

Stikstof is een belangrijk thema in deze verkiezingscampagne, het land zit er bijna door op slot. Wat is de oplossing van jouw partij om het land weer open te krijgen? 

‘Voor BBB is de oplossing het initiatief voorstel dat door BBB en Ja21 is ingediend in de Tweede Kamer. De huidige normering in Nederland zet het hele land inderdaad op slot (enkele regio’s uitgezonderd). Ook al zouden alle boeren verdwijnen uit Nederland, dan voldoen we nog niet aan de stikstof normeringen. Een reële norm (1 mol in plaats van 0,0005 mol) zorgt dat het land van slot gaat. Daarnaast is BBB van mening dat er maatwerk moet worden geleverd. De staat van de natuur mag niet achteruit gaan. Maar de staat van de natuur, bescherm je niet door alleen een stikstofnorm te hanteren. Goed beheer en de juiste natuur op de juiste plaats (geen wensnatuur) zijn veel belangrijker.’

 Eén van de onderwerpen zijn de veerponten die kampen met slechte financiering. Wat is volgens jou de oplossing? 

‘De veerponten zijn voor ons onder andere onderdeel van het openbaar vervoer netwerk. Maar de veren zijn niet alleen belangrijk voor het openbaar vervoer, ook voor de leefbaarheid (sociale samenhang) en het toerisme is het belangrijk dat de veren blijven bestaan. Dit kan niet volledig afgewenteld worden op de oevergemeenten of de veerexploitanten. Natuurlijk moet er wel een uitdaging blijven om het veer rendabel te maken. Maar als dat niet lukt, vinden wij dat de provincie regie moet blijven houden en moet bijspringen als leefbaarheid, mobiliteit en toerisme in de knel komen omdat een veer niet rendabel is. Als een deel van de door de provincie gewonnen opcenten, beschikbaar komt voor het in stand houden van de veren, betaald iedereen een klein stukje mee.’

Stel je komt in die staten, welk onderwerp zet je meteen op de agenda? 

‘Bereikbaar van de kleine dorpen (inclusief veren) en woningbouw (maatwerk).’

Willeke van Ooijen - Beuningen - SP - Nr. 16 

De provincie is nog steeds een vrij onbekende bestuurslaag, wat vindt jij voor jouw partij een belangrijk onderwerp voor de komende jaren in de staten?

‘De provincie heeft veel invloed op onderwerpen die de mensen echt raken. Op dit moment is dat de energieprijs. Daarom vindt de SP dat Gelderland weer zeggenschap moet krijgen over onder andere onze energie door weer een Gelders energiebedrijf te beginnen. Daarnaast wil de SP dat er genoeg betaalbare woningen zijn in Gelderland. Wij willen daarom dat de komende jaren niet 30 maar 50 procent van alle woningen sociale huur is. De andere 50 procent is een mix van ‘betaalbare’ koop- en huurwoningen. Het derde punt waar de provincie (wat de SP betreft) over gaat is het Openbaar Vervoer. Dit is voor veel mensen onbetaalbaar geworden terwijl we juist minder auto’s op de weg willen. Daarom wil de SP meer, beter en gratis OV in Gelderland. Als het elders in de wereld een succes is, moet dat zeker in Gelderland lukken.’

Stikstof is een belangrijk thema in deze verkiezingscampagne, het land zit er bijna door op slot. Wat is de oplossing van jouw partij om het land weer open te krijgen? 

‘Grote vervuilers moeten extra belast worden. Dat betekent dat we geen inwoners en boeren gaan plagen, maar investeren in duurzame maatregelen. Wij willen meer werk gaan maken van kleinschalige, biologische kringloop veeteelt, land- en tuinbouw met aandacht voor bodemkwaliteit, en minder krachtvoer en kunstmest. Meer kleinschalige boeren-familiebedrijven. Dat is ook goed voor het karakteristieke Gelderse landschap en zorgt voor minder uitstoot van stikstof. Wat de SP betreft worden er in Gelderland meer bomen geplant. Bomen zijn van groot belang voor het tegen gaan van hitte en voor de opslag van CO2. Bovendien hebben bomen een belangrijke rol in het waterbeheer. Ook wil de SP beter en gratis openbaar vervoer waardoor mensen de auto kunnen laten staan. Verder wil de SP investeren in alternatieve energiebronnen waarbij de inwoners profijt hebben van de winsten.’

Eén van de onderwerpen zijn de veerponten die kampen met slechte financiering. Wat is volgens jou de oplossing? 

‘De bestaande veerverbindingen moeten sowieso gehandhaafd worden en waar nodig verbeterd (ruimere vaartijden bijvoorbeeld). De veerponten moeten beschouwd worden als openbaar vervoer waar de provincie verantwoordelijk voor is. Het verenfonds moet daarom in stand gehouden worden en er moet samen met de provincie Brabant naar mogelijkheden gezocht worden. Net als bij het andere OV kan de provincie het beheer van de veerponten in eigen hand nemen.’

Stel je komt in die staten, welk onderwerp zet je meteen op de agenda?

‘Lastig kiezen omdat onze drie speerpunten allemaal heel belangrijk zijn en haalbaar. Het OV heeft de grootste impact op milieu, bereikbaarheid, aantrekkingskracht van onze provincie en het verminderen van de kosten voor inwoners. Dat is voor mij het belangrijkste punt.’

Thomas Steenkamp – Beneden Leeuwen – CDA – Nr. 12

De provincie is nog steeds een vrij onbekende bestuurslaag, wat vind jij voor jouw partij een belangrijk onderwerp voor de komende jaren in de staten? 

‘In heel Nederland moeten er extra woningen bij, ook in Gelderland én ook in het Land van Maas en Waal. In elk dorp moet een grote straat erbij en in elke stad een wijk, zodat starters een eerste eigen woning kunnen kopen, gezinnen een fijn thuis hebben en onze opa’s en oma’s prettig oud kunnen worden. Om dat te kunnen bereiken moeten we meer doen dan enkel woningen bouwen. We moeten bouwen aan gemeenschappen. Je woonplaats moet namelijk goed bereikbaar zijn, er moet genoeg groen zijn en voldoende voorzieningen, zodat je huis straks voelt als een echt thuis.’

Stikstof is een belangrijk thema in deze verkiezingscampagne, het land zit er bijna door op slot. Wat is de oplossing van jouw partij om het land weer open te krijgen? 

‘Het stikstofvraagstuk is inderdaad een flinke uitdaging en op dit moment lijkt er landelijk weinig vooruitgang in te zitten. De ene kant ontkent dat de natuur er slecht aan toe is en de andere kant legt de schuld bij de boeren. Het CDA doet geen van beide. Een mooi voorbeeld van hoe het CDA partijen weet te verbinden is de wijze waarop onze CDA-lijsttrekker Peter Drenth al langere tijd aan de slag is om het stikstofprobleem op te lossen. Met zijn ‘Gelderse Aanpak’ is hij op zoek naar de balans tussen een gezonde natuur en een sterke welvaart. Dit willen we bereiken door sommige bedrijven - die veel stikstof uitstoten – vrijwillig(!) op te kopen en andere bedrijven helpen te verduurzamen. Doordat iedere sector zijn steentje bijdraagt, gaat het ons lukken om een Gelderland te krijgen met een gezonde natuur en een sterke economie!’

 Eén van de onderwerpen zijn de veerponten die kampen met slechte financiering. Wat is volgens jou de oplossing?

‘Het CDA was, is en blijft voor het behoud van het Verenfonds. We moeten af van het rendementsdenken dat iedere voorziening altijd maar voor zijn eigen winst moet zorgen. We vergeten namelijk te vaak dat de winst van leefbaarheid niet in euro’s uit te drukken is, maar wel bijdraagt aan de brede welvaart. Sommige voorzieningen - zoals een bus of een veer - zijn gewoon essentieel voor de leefbaarheid van de kleinere dorpen. Daarom is het heel belangrijk dat deze blijven bestaan.’

Stel je komt in die staten, welk onderwerp zet je meteen op de agenda?

‘Ik vind het echt belangrijk dat we werken aan het politiek vertrouwen. Dat is misschien niet een onderwerp dat meteen de meeste aandacht genereert, maar wel essentieel voor de problemen die we het hoofd moeten bieden. In campagnetijd zien we vaak dat het vertrouwen een boost krijgt doordat de politiek dan dichterbij de inwoners staat. Als de campagne voorbij is, zien we dat het vertrouwen weer daalt omdat de afstand weer groter wordt. Op initiatief van CDA Gelderland heeft er daarom onlangs een burgerberaad plaatsgevonden over klimaatbeleid, waarbij 150 burgers (met diversiteit in geslacht, leeftijd, woonplaats, opleidingsniveau, politiek vertrouwen et cetera) werden gevraagd om mee te praten over dit onderwerp. Hierbij werd de discussie niet gevoerd door de hardste schreeuwers, maar kwam iedereen aan bod. Er was breed draagvlak voor de uitkomst en we zagen een stijging in politiek vertrouwen onder de deelnemers. Nu is het zaak om als provincie die uitkomsten serieus te nemen. In ieder geval zijn dit enorm hoopvolle resultaten en wat mij betreft moet de provincie dit in de toekomst vaker doen!’

Woensdag 15 maart kunt u gaan stemmen en dat kan in elk willekeurig stembureau in uw eigen gemeente.

Door Patrick Huisman