Logo demaasenwaler.nl
Gemeentehuis West Maas en Waal.
Gemeentehuis West Maas en Waal. (Foto: Google Streeview)

Portefeuilleverdeling college van B en W West Maas en Waal

WEST MAAS EN WAAL - Onderstaand de portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders gemeente West Maas en Waal 2022-2026.

Portefeuille Algemeen bestuur, Veiligheid en Dienstverlening 

Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos
Aanwezig: maandag tot en met vrijdag

Portefeuille
- Algemeen bestuur en bestuurlijke coördinatie
o ondermijning, integriteit, APV
- Openbare orde en integrale veiligheid
o politie, brandweer, ambulance, GHOR
- Bestuurlijke samenwerking
o Regio Rivierenland
- Integraal veiligheidsbeleid
o rampenbestrijding –GHOR-
- Coördinatie integrale handhaving/handhavingsbeleid
- Bedrijfsvoering
o personeel- en organisatie, informatievoorziening (incl. gegevensbeheer), algemeen- en juridische zaken (incl. klachtbehandeling), communicatie en burgerparticipatie.
- Gemeentelijke organisatie(ontwikkeling)
- Dienstverlening
- Inkoop en aanbesteding
- Burgerzaken
-  Representatie

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden 

- Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
- Regio Rivierenland
- Dienstverleningsovereenkomst Connectie (P&O, inkoop en aanbesteding en ICT)

Vervanging van portefeuille door Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp 

Portefeuille Ruimte 

Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
Aanwezig: maandag tot en met vrijdag

Portefeuille
- Ruimtelijk beleid en ruimtelijke ordening
o omgevingswet, structuurvisies infra- en ruimte en woonvisie
o bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en omgevingsvergunningen
- Binnen- en buitendijks waterbeleid
- Ontzandingen en -grondingen
- Monumentenzorg en (ondergrondse) archeologie
- Volkshuisvesting
- Klimaatadaptatie
o Regionaal Adaptatieprogramma (RAS), uitvoeringsprogramma klimaatbestendig WMW, waterplan 2020-2025
- Duurzaamheid
o aanpak beleid zon, wind, warmtetransitie, RES, opdrachtgeverschap Regionaal Energieloket
- Milieu
- Economische zaken
- Recreatie en toerisme

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden
- Omgevingsdienst Rivierenland
- Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
- Recreatieschap Neder-Rijn en Waal,

1e loco burgemeester 

Vervanging van portefeuille door Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder 

Portefeuille Samenleving
Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
Aanwezig: maandag tot en met vrijdag

Portefeuille
- Arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid
o inkomensvoorziening en –ondersteuning
- Integratie, participatie en emancipatie
- Wmo/Welzijn
- zorgverlening, ouderenbeleid, minderheden, vrijwilligers, mantelzorgers en subsidiebeleid
- Jeugdbeleid en jeugdhulp
- Educatie
o kinderopvang, peuterspeelzalen, lokaal (primair- en voortgezet) onderwijsbeleid
o onderwijshuisvoorzieningen en -huisvesting, passend onderwijs en bibliotheekwerk
- Leerplicht
- Leerlingenvervoer
- Volksgezondheid
- Leefbaarheid kernen
o uitvoering visie
- Sport
- Kunst en Cultuur

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden
- Werkzaak Rivierenland
- GGD Gelderland-Zuid
- Dienstverleningsovereenkomst Wmo/Jeugd regio Rivierenland
- Dienstverleningsovereenkomst VraagWijzer
- Dienstverleningsovereenkomst Beschermd wonen/veilig thuis

2e loco burgemeester 

Vervanging van portefeuille door Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos 

Portefeuille Control en Openbare voorzieningen 

Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
Aanwezig: maandag tot en met vrijdag

Portefeuille
- Control, contractsturing en rechtmatigheid.
- Financiën en belastingen
- Mobiliteit
o wegenverkeerswetgeving, vervoersvoorzieningen (regio taxi, openbaar vervoer)
o gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
o laadpalen voor elektrische voertuigen
o veerdiensten
- Grondexploitatie en -zaken o grondexploitaties, pacht, huur en verhuur, aan- en verkoop gemeentelijke eigendommen
- Gemeentelijk vastgoed, accommodaties en voorzieningen
o gemeentelijke gebouwen, sport- en dorpshuizen en speelvoorzieningen
- Ruimtelijk beheer o openbaar groen, landschapsbeleid, begraafplaatsen, wegen en straten en openbare verlichting en rioleringen
- Afvalbeleid
o Afvalverwijdering en -verwerking

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden
- Belastingsamenwerking Rivierenland
- AVRI
- Dienstverleningsovereenkomst Connectie (Financieel beheer)

3e loco burgemeester 

Gemeentesecretaris/algemeen directeur P.G. (Perry) Arissen
Aanwezig: maandag tot en met donderdag

Meer berichten