Logo demaasenwaler.nl
Foto: Dominicus College

MR Dominicus College dient motie van wantrouwen in

NIJMEGEN - De voorgenomen fusie van het Dominicus en het Kandinsky College heeft al veel onrust veroorzaakt bij leerlingen, leraren en ouders van leerlingen, zie ook eerdere ingezonden brieven: open brief en ingezonden brief

Naar aanleiding van de meest recente gebeurtenissen heeft de MR donderdag 21 oktober een extra vergadering ingelast. Met ruime meerderheid en met deelname en instemming van alle geledingen heeft de MR besloten het vertrouwen in het MT van het Dominicus College op te zeggen. 

Kort na de herfstvakantie zullen bijeenkomsten voor personeel, leerlingen en ouders worden gehouden.

Motie van wantrouwen:

Dominicus College
T.a.v. mevrouw D.M.L.A Pepping, de heer M.S. Bartlema enmevrouw N. van Riet- Bunte
Energieweg 93
6541 CZ Nijmegen

Uitsluitend per e-mail

Nijmegen, 22 oktober 2021

Betreft: motie van wantrouwen in het managementteam van het Dominicus College

Geachte leden van het MT,

Afgelopen donderdag 15 oktober zijn wij als medezeggenschapsraad (MR) door de bestuurders geïnformeerd over het voorgenomen besluit van de sluiting van onze school per 1 augustus 2024 en is een hernieuwde vraag m.b.t. instemming met het starten van een haalbaarheidsonderzoek voor de voorgenomen fusie met het Kandinsky College aan de MR voorgelegd.

In aanloop naar en als gevolg van de op vrijdag 15 oktober ingediende adviesvraag over de sluiting van het Dominicus College, heeft het handelen van het management team (MT) van het Dominicus College tot grote onrust gezorgd bij personeel, ouders en leerlingen. Onderstaande punten in het bijzonder ziet de MR van het Dominicus College als schadelijk voor de continuïteit van het onderwijs aan onze leerlingen en voor een veilige werk- en leeromgeving.

In de mail aan collega’s van 15 oktober en in mail(s) aan ouder(s) is uitgesproken dat het MT verwacht dat er voor het komende schooljaar geen nieuwe leerlingen geworven gaan worden. Als MR vinden wij deze uitspraak voorbarig en minachtend voor de te volgen stappen in het proces van een voorgenomen sluiting. De discussie hierover zal immers nog gevoerd moeten worden in de school en met de MR.

In de afgelopen weken zijn meerdere collega’s ter verantwoording geroepen naar aanleiding van uitspraken die ze hebben gedaan, in school of erbuiten, over de voorgenomen fusie en de financiering van de monnikskap (MK). Leerlingen, ouders en personeelsleden zijn hierdoor bezorgd over wat ze wel en niet kunnen en mogen zeggen. Dit zorgt ervoor dat de sociale veiligheid van personeel en leerlingen in het geding is. Het ontbreken van een sociale paragraaf in het Arbo jaarverslag 2020 was voor de MR een van de redenen om niet in te stemmen met het Arbo jaarverslag 2020. Een aangepast Arbo jaarverslag is nadien achterwege gebleven.

In de mail aan het personeel op woensdag 20 oktober heeft het MT aangekondigd, al ruimschoots voor een definitief besluit van een sluiting, individuele gesprekken te houden met personeelsleden om met behulp van een externe adviseur te bemiddelen tussen beschikbare vacatures binnen @VOcampus en individuele loopbaanwensen van medewerkers. Ook op deze manier wordt naar de mening van de MR weinig respect getoond voor de te volgen stappen behorend bij een zorgvuldig proces rondom eventuele fusie of sluiting van scholen.

Op 7 juni heeft het MT aangegeven dat het niet meer met de ouder- en leerlingengeleding van de MR wil overleggen en niet meer wil vergaderen. Het MT gaf aan de lopende zaken voor het afgelopen schooljaar schriftelijk af te handelen. Ook in het huidige schooljaar is het MT nog niet in gesprek geweest met de MR. Dit zorgt sinds deze tijd voor een stroeve afhandeling vande verschillende onderwerpen in de MR en maakt fatsoenlijk medezeggenschap nagenoeg onmogelijk.

Het MT neemt stappen zonder in te gaan op mogelijke beleidsopties zoals genoemd in de financiële analyse Dominicus College uitgevoerd door BMC. Tevens neemt het MT stappen zonder de resultaten van het onderzoek van de MR af te wachten en zonder in te gaan op de adviezen in de brief van 12 oktober. Goede medezeggenschap wordt hierdoor structureel belemmerd door het MT.

Mede naar aanleiding van bovenstaande handelingen van het MT zeggen wij als medezeggenschapsraad van het Dominicus College het vertrouwen op in het Management Team van het Dominicus College, te weten, mevrouw D.M.L.A. Pepping, de heer M.S. Bartlema en N. van Riet - Bunte.

Met vriendelijke groet namens de MR,
Harm Denissen secretaris van de MR


Meer berichten